PERSONVERNVILKÅR

OÜ VESTANE GENERELLE SALGSBETINGELSER

Gyldig fra 01.03.2021, versjon 1

1. Bruk av generelle salgsbetingelser.

OÜ Vestane generelle salgsbetingelser (de generelle salgsbetingelsene) gjelder for alle salgstransaksjoner inngått mellom OÜ Vestane (reg. kode 12556106) (Vestane) som leverandør og kunde (kunde), som innlemmer de generelle salgsbetingelsene (bl. a. salgstransaksjoner utført gjennom e-butikken). Generelle betingelser for salg sammen med et akseptert tilbud eller annen avtale (ved kjøp gjennom e-butikken gjør deg også kjent med bruksvilkårene for e-butikk), som henviser til de generelle salgsbetingelsene er omtalt som avtalen.

2. Avtalens emne

Vestane skal selge visse produkter (produkter) og tilby relaterte tjenester til kunden i henhold til vilkårene som er avtalt i avtalen. Kunden skal betale for produkter og tjenester i henhold til vilkårene som er avtalt i avtalen.

3. Bestillingsprosedyre

Kunden plasserer en prisforespørsel på produkter og tjenester som tilbys av Vestane i person, via nettsiden www.diastone.no eller via e-post (salg@diastone.no). Slike prisforespørsler skal ikke være bindene for partene.Etter å ha mottatt en prisforepørsel skal Vestane utstede et innledende pristilbud (pristilbud), som indikerer kostnaden av målingsarbeid, en innledende prisberegning på produktene og arbeid og andre relaterte tjenester. Det opprinnelige pristilbudet skal være gyldig i 3 måneder med mindre annet er angitt. Den endelige prisen på produktene, arbeid og relaterte tjenester kan endres av Vestane etter ferdigstillelse av målingsarbeid i det endelige pristilbudet (ordrebekreftelse). Det opprinnelige pristilbudet skal være bindende for partene med hensyn til målingsarbeid etter at kunden har akseptert det opprinnelige pristilbudet. Aksept av det opprinnelige pristilbudet danner ikke en bindende avtale med hensyn til produkter og relatert installasjonsarbeid, og kunden er ikke forpliktet til å akseptere det endelige pristilbudet.

Etter aksept av det opprinnelige pristilbudet skal Vestane og kunden avtale en passende tid for Vestane og kunde for å gjennomføre målingsarbeidet på. Vestane utfører målingsarbeid innenfor ordinær arbeidstid, med mindre annet er særskilt avtalt med kunden.
Etter fullføring av målingsarbeidet skal Vestane utstede en ordrebekreftelse, som angir det endelige pristilbudet for produktene, arbeid og relaterte tjenester. Bestillingen skal være gyldig i 3 måneder med mindre annet er angitt. Bestillingen skal være bindende for partene etter at kunden har returnert en signert kopi av bestillingen til Vestane eller på annen måte har akseptert den.
Etter en særskilt avtale kan Vestane utstede en ordrebekreftelse, som baserer på tegninger or/eller dimensjoner fra kunde. I slike tilfeller skal Vestane ikke ha noe ansvar for egnetheten til og endelige dimensjoner av produktene.

Dersom det viser seg under produksjon av benkeplaten at benkeplaten ikke kan fremstilles i henhold til tegninger utarbeidet av oppmåleren, forbeholder Vestane seg retten til å endre produksjonstegning. Endringer samordnes med kunden. Hvis den nye produksjonstegningen medfører endring av pris på arbeid eller produkter, forplikter kunden seg til å betale til Vestane for ytterligere kostander i henhold til prisendringen. Hvis den nye prisen er lavere enn oppgitt i ordrebekreftelsen, tilbakebetaler Vestane forskjellen til kunden.

4. Produkt kvalitet

Vestane skal gjøre sitt beste for å sikre at de leverte produkter er fri for produksjons- og materialfeil. Kunden er inneforstått og godtar, med at siden Vestane bruker naturlige materialer, kan de leverte produktene variere med hensyn til tekstur, mønster, farge og behøver ikke være nøyaktig det samme som prøvene av de samme materialene. Partene er også enige om at naturlige materialer er særegne og det kan forekomme linjer, riper, ujevnheter, hakk og mindre hull som ligner på sprekker, mønster- og fargevariasjoner, misfarging, partikler som stammer fra andre bergarter. Slike særtrekk hos materiale anses ikke å være mangler.

5. Toleranser

Følgende variasjoner i faktiske målinger av de leverte produktene er tillatt og skal ikke regnes som avvik på de leverte produktene: (1) de generelle målingene av benkeplaten opp til -3 mm; (2) de generelle målingene av utskjæringene er +/- 3 mm; (3) tykkelsen av granitt- og marmorbenkeplate er +/- 3 mm, tykkelsen av kvarts og keramikk benkeplate er +/- 2 mm, ujevnhet av benkeplate kan være opp til 0,5mm (4) skjøten maks.1-3mm, høyde forskjell på veggplate/sprutekant kan være opp til 0,5mm.

6. Kundens forpliktelser

Før målingsarbeidet kan foretas, må kunden for egen kostnad forberede området som følger:
-kjøkkenenheter må være trygt på plass og benkeplater fjernet. Ved særskilt avtale med Vestane kan det være mulig i noen tilfeller å måle opp uten å fjerne de eksisterende benkeplatene, men i slike tilfeller skal Vestane ikke ha noe ansvar for egenthet til og endelige dimensjoner av produkten, som skal erstatte den eksisterende benkeplaten;
-ved innkjøp og installasjon av skap, møbler og støttekonstruksjoner, skal man ta hensyn til materialvekt til de bestilte produktene som følger: kvarts min 75 kg/m2, granitt og marmor minst 95 kg/m2, keramikk minst 25 kg/m2;
-veggen bak benkeplaten skal være rett for installasjon av bakgrunnsplater;
-vasker, blandebatterier, kokeplater, komfyrer må være frakoblet om nødvendig;
-sørge for trygg og uhindret tilgang til stedet for målingsarbeid, fjern eventuelle gjenstander (hvis noe) som hindrer utføring av arbeid.
Ved ordrebekreftelse må Kunden ha avgjort de spesifikke modeller av vasker, blandebatterier og komfyrer/kokeplater og gi de relevante spesifikasjoner (f.eks modell, målinger, annen teknisk informasjon som kreves av Vestane) til Vestane, samt sikre at disse blir levert før oppmåling. Hvis vask, blandebatteri og koketopp ikke er levert innen oppmåling, er kunden ansvarlig for nøyaktig produktinformasjon.

Kjøkkenenhetene og komfyren må ikke flyttes eller endres etter måling.
Før installasjonsarbeidet kan foretas må kunden for egen kostnad forberede installasjonsstedet som følger:
-sikre at skap, møbler og støttestrukturer som kreves for installasjon av benkeplaten er i samme tilstand både under målings- og installasjonsarbeid – trygt installert, i vater og eventuelt tilstrekkelig støttet;
-sikre at utsparinger i skap, møbler og støttestrukturer under benkeplaten som eventuelt er nødvendige for komfyr, vask osv. er ordentlig kuttet;
-sikre at eksisterende benkeplate og oppkant eventuelt er fjernet;
-sikre at gulvet på installasjonssted er dekket med et solid, sklisikkert materiale. Montørene til Vestane er forpliktet til å bruke vernestøvler som ellers kan skade gulvet;
-sikre at vanntilkobling er stengt og elektriske koblinger er uten strøm;
-sikre montørene trygg og uhindret tilgang til installasjonssted;
-hvis avtalt på bestillingen er kunden ansvarlig for kran og/eller bærehjelp.
Kunden er inneforstått med att Vestane ikke vil gjennomføre følgende arbeid:
-fjerning og bruk av eksisterende benkeplate, unntatt der Vestane gjennomfører arbeid knyttet til eliminering av mangler som Vestane er ansvarlig for, med mindre annet er avtalt.
-fuging i bakvegg;
-installasjon av vindusbrett;
-frakobling og tilkobling vann og elektriske systemer.
Kunden er inneforstått med at målings- og installasjonsarbeid vil ta i gjennomsnitt minst 1-3 timer. Målingsarbeidere eller montører kan ta bilder av utført arbeid for senere kvalitetskontroll.
Hvis kunden unnlater å forberede området for målings- eller installasjonsarbeid til avtalt tid, har Vestane rett til å fremlegge en ekstra faktura for yttreligere utgifter som Vestane har i sammenheng med forsinkelse av arbeid.
Dersom kunden ikke ønsker å fortsette med bestillingen etter fullført oppmåling, er kunden likevel forpliktet til å betale til Vestane for oppmåling og annet allerede utført forarbeid.

7. Leverings- og installasjonsarbeid.

Vestane skal levere produktene og skal utføre installasjonsarbeidet til kunden i henhold til leveringsbetingelsene som er avtalt i ordrebekreftelsen. Det nøyaktige tidspunktet for utførelsen av installasjonsarbeidet skal avtales mellom Vestane og kunden. Vestane utfører installasjonsarbeid innenfor ordinær arbeidstid, med mindre annet er særskilt avtalt med kunden. Vestane har rett til å benytte underleverandører for utførelsen av måling og installasjonsarbeid.

Umiddelbart etter ferdigstillelse av installasjonsarbeidet skal partene i fellesskap gjennomføre en inspeksjon av arbeidet og produkter og signere en overtakelsesrapport, som inneholder eventuelle feil og mangler som avdekkes. Slike feil skal rettes opp av Vestane innen rimelig tid. Kunden forplikter seg til å være til stede på tidspunktet for ferdigstillelse av installasjonsarbeid, som Vestane varsler kunden i rimelig tid på forhånd. Hvis kunden eller kundens representant unnlater å møte opp for inspeksjon og signering av overtakelsesrapport , har Vestane rett til å bruke tredje personer på kundens område som vitne om levering, og slike personer vil bli ansett som autoriserte representanter for kunden ved overtakelsen.

Risikoen for tap og skade på produktene skal passere til kunden fra signering av overtakelsesrapport.
Kunden er klar over at på grunn av tørkingen kan benkeplaten ikke brukes eller røres på minst 24 timer etter installasjon.

8. Fakturering og betaling.

Kunden forplikter seg til å betale Vestane for de avtalte målingsarbeidene (basert på det opprinnelige pristilbudet) og for produktene, installasjonsarbeid og relaterte tjenester (basert på det endelige pristilbudet) i samsvar med faktura utstedt av Vestane og de avtalte betalingsvilkårene.

Med mindre partene har avtalt noe annet, skal Vestane utstede en forskuddsfaktura etter at bestillingen er akseptert av kunde, og kunden aksepterer at Vestane ikke har noen forpliktelse til å begynne utføringen av bestillingen før forskuddsbetalingen er mottatt.
I tilfeller hvor avtalen er inngått på Internet/via e-post, er kunden klar over at det gjelder ingen angrerett for varer, som er laget på bestilling eller tydelig skreddersydd, som feks for produkter, som er produsert i henhold til spesifikke målinger utført hos kunde og etter anmodning fra kunden.

I tilfeller hvor det er utstedt en forskuddsfaktura og kunden ikke betaler innen 30 dager, skal bestillingen automatisk kanselleres og dette gir Vestane rett til ensidig å avslutte avtalen. Kunden er klar over at målingene og materialene kan ikke endres etter produksjonsstart. Etter at produktene er produsert og før installasjonsarbeid, skal Vestane utstede en sluttfaktura til kunden. Vestane er ikke forpliktet til å utføre installasjonsarbeid før innbetaling for sluttfakturaen er mottatt. Hvis installasjonsarbeidet er utført av Vestane før full betaling av sluttfakturaen er mottatt, forfaller den endelige fakturaen til betaling (i) umiddelbart etter ferdigstillelse av installasjonsarbeid eller (ii) på forfallsdatoen på fakturaen (det som inntreffer først). Med mindre annet er angitt på fakturaen, skal standard betalingsfrist være tre virkedager fra installasjonsdato.

Dersom kunden er forsinket med utbetalinger, har Vestane rett til å kreve en forsinkelsesrente på 0,06 % fra beløpet som ikke er betalt i rett tid for hver dag forsinkelsen varer, samt innkrevingskostnader av fakturaen.

9. Garanti.

Vestane gir ingen garanti for produktene og relaterte tjenester med mindre den relevante informasjonen er uttrykkelig beskrevet i beskrivelsen av produkter eller tjenester på Vestane Granite nettstedet. Til tross for tilstedeværelse eller fravær av garanti behandles alle kundeklager (se pkt 10).

10. Forbrukerklager og tvisteløsning.

Kunden har rett til å fremme forbrukerklager i forhold til produktene og relaterte tjenester via Vestane sine kontaktopplysninger som angitt nedenfor eller via nettstedet, nedenfor eller via nettstedet, som gir detaljert informasjon om prosedyrer for løsning av en klagesak. Vestane er forpliktet til å informere kunden om alternative løsninger i klagesak, og om oppgjørsfrister. Enhver tvist, konflikt eller krav som følge av eller i forbindelse med avtalen skal løses via forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører til en tilfredsstillende resultat, blir tvisten avgjort i retten.

11. Ansvar.

Ansvaret til Vestane er begrenset til direkte økonomiske tap som følge av avtalebruddet. Det maksimale beløpet er begrenset til prisen på produktene hvor kravet oppsto. Under ingen omstendigheter skal Vestane være ansvarlig for tap av fortjeneste for kunden. Begrensningene og unntakene for ansvar fastsatt ovenfor gjelder ikke der slikt ansvar ikke kan fraskrives eller begrenses under gjeldende lov.

12. Gjeldende lov.

Lovene i Republikken Estland skal gjelde for gjennomføring og tolkning av avtalen. FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer (CISG) gjelder ikke for denne avtalen.

13. Personvernvilkår.

Vestane behandler Kundens oppgitte personopplysninger i henhold til kravene i gjeldende lovgivning. Vestanei personvernvilkår er publisert, og finnes på nettstedet.

OÜ Vestane
Adresse: Kasesalu 10, 76505 Saue, Estland
E-mail: salg@diastone.no
www.diastone.no